Hướng dẫn chạy node mises bằng VPS Google Cloud

  Thông số   Yêu cầu
CPU 4 or more physical CPU cores
RAM At least 4GB of memory (RAM)
Penyimpanan At least 100GB of SSD disk storage
Internet At least 100mbps network bandwidth

Instal Node

wget -O mises-mainnet.sh https://raw.githubusercontent.com/sipalingnode/mises-mainnet/main/mises-mainnet.sh && chmod +x mises-mainnet.sh && ./mises-mainnet.sh
source $HOME/.bash_profile

Thêm Wallet

misestmd keys add $WALLET

Lưu Wallet

MISES_WALLET_ADDRESS=$(misestmd keys show $WALLET -a)
MISES_VALOPER_ADDRESS=$(misestmd keys show $WALLET --bech val -a)
echo 'export MISES_WALLET_ADDRESS='${MISES_WALLET_ADDRESS} >> $HOME/.bash_profile
echo 'export MISES_VALOPER_ADDRESS='${MISES_VALOPER_ADDRESS} >> $HOME/.bash_profile
source $HOME/.bash_profile

Tạo Trình xác thực (Yêu cầu ít nhất 2 Mises Mainnet)

Kiểm tra trạng thái Node trước, nếu đã là False thì có thể tiếp tục, nếu vẫn là True thì chưa làm

misestmd status 2>&1 | jq .SyncInfo
misestmd tx staking create-validator \
 --amount 1000000umis \
 --from $WALLET \
 --commission-max-change-rate "0.01" \
 --commission-max-rate "0.2" \
 --commission-rate "0.07" \
 --min-self-delegation "1" \
 --pubkey $(misestmd tendermint show-validator) \
 --moniker $NODENAME \
 --fees 250umis \
 --chain-id $MISES_CHAIN_ID

Các lệnh liên quan

Kiểm tra số dư 

misestmd query bank balances $MISES_WALLET_ADDRESS

Check Log Node

journalctl -fu misestmd -o cat

Import Wallet

misestmd keys add $WALLET --recover

Edit Validator

misestmd tx staking edit-validator \
 --moniker="nama-node" \
 --identity="<your_keybase_id>" \
 --website="<your_website>" \
 --details="<your_validator_description>" \
 --chain-id=$MISES_CHAIN_ID \
 --fees 250umis \
 --from=$WALLET

Unjail Validator

misestmd tx slashing unjail \
 --broadcast-mode=block \
 --from=$WALLET \
 --chain-id=$MISES_CHAIN_ID \
 --fees=250umis

Voting

misestmd tx gov vote 1 yes --from $WALLET --chain-id=$MISES_CHAIN_ID

Delegate

misestmd tx staking delegate $MISES_VALOPER_ADDRESS 1000000umis --from=$WALLET --chain-id=MISES_CHAIN_ID --fees=250umis

Withdraw Reward

misestmd tx distribution withdraw-all-rewards --from=$WALLET --chain-id=$MISES_CHAIN_ID --fees=250umis

Withdraw Reward beserta Komisi

misestmd tx distribution withdraw-rewards $MISES_VALOPER_ADDRESS --from=$WALLET --commission --chain-id=$MISES_CHAIN_ID

Delete Node

sudo systemctl stop misestmd && \
sudo systemctl disable misestmd && \
rm /etc/systemd/system/misestmd.service && \
sudo systemctl daemon-reload && \
cd $HOME && \
rm -rf mises-tm && \
rm -rf mises.sh && \
rm -rf .misestm && \
rm -rf $(which misestmd)

3403 lượt xem | 0 bình luận